Izolácie spodnej stavby

Asfaltová hydroizolácia

Na hydroizoláciu spodnej stavby sa využívajú aj asfaltované hydroizolačné pásy, oxidované alebo modifikované, s jemným minerálnym posypom. Asfaltová hydroizolácia sa aplikuje na vopred napenetrovaný podklad plnoplošným natavením. Hrúbka a počet vrstiev hydroizolačného systému je daná konkrétnymi požiadavkami podľa typu stavby a hydrogeologických pomerov.

Takmer všetky súčasné hydroizolačné materiály určené pre izoláciu spodnej stavby spĺňajú požiadavky protiradónovej ochrany.

PVC hydroizolácia

Spodným fóliovým izoláciám dominujú homogénne izolačné fólie v hrúbkach od 0,6 mm do 3 mm, s jednotlivými lamelami hrubými približne 0,5 mm. Jednotlivé lamely sú vo väčšine typov izolačných fólií identické, príp. farebne odlíšené. Zemnú vlhkosť možno izolovať hrúbkou 0,6 mm, zvýšenú zemnú vlhkosť hrúbkou 1,0 mm a pri tlakovej vode je nutná hrúbka minimálne 1,5 mm. Použitie väčšej hrúbky ovplyvňuje aj samotné mechanické namáhanie počas zabudovania, príp. zvýšené radónové namáhanie. Odolnosť proti prerastaniu koreňmi rastlín je daná už samotnou technológiou výroby valcovaním s následnou lamináciou vrstiev a materiálovou bázou mPVC, preto sa väčšinou jednotlivé typy fólií neupravujú špeciálne na tento účel a vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky STN na odolnosť proti koreňom rastlín. Izolačné fólie určené na spodné stavby nie sú odolné proti UV žiareniu, preto je potrebné ich okamžite zakrývať ochrannými vrstvami.

Izolácie spodnej stavby

Návrh ochrany spodnej stavby proti vode sa odvíja najmä od sily pôsobenia spodnej vody, pričom rozlišujeme tri základné stupne, a to:

  • zemná vlhkosť
  • zvýšená zemná vlhkosť
  • tlaková voda

Na základe skutkového stavu a hydrogeologického prieskumu sa odvíja návrh vhodného typu hydroizolačného materiálu, počet vrstiev a hrúbka izolácie.

Najčastejšie sa hydroizolácia spodnej stavby rieši ako PVC hydroizolácia