Expandovaný polystyrén, EPS

Expandovaný polystyrén, EPS

Ide o produkt, ktorý vzniká polymeráciou styrénu, ktorý je následne speňovaný a narezaný do blokov. V procese výroby je potrebné pridanie retardérov horenia, pre zaistenie samozhášavosti materiálu. V závislosti od typu konštrukcie a spôsobe jej užívania sa dodáva EPS s rôznou hustotou a pevnosťou v tlaku. Číslo typu EPS označuje pevnosť v tlaku v kPa. EPS sa vyrába v hodnotách 50 až 250 kPa.

Pri aplikácii sa dosky EPS stabilizujú lepením, mechanicky kotvením, alebo kombináciou obidvoch postupov. Vhodné je použiť viac vrstiev izolačných dosiek EPS, pričom je nutné dbať na kladenie dosiek na väzbu s prekrytím styčných špár, aby sa zabránilo nežiaducim únikom tepla. Polystyrén je možné použiť aj ako kročajovú izoláciu (od EPS 150S vyššie), nie je možné ho však dlhodobo vystavovať vlhku a pôsobeniu vody.